คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสถาบันผลิตครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ผ่านช่องทางออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 30 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมสถาบันผลิตครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ผ่านช่องทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud meeting ร่วมกับสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนทั้ง 12 แห่ง ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยพะเยา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 5) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 6) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 7) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 8) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง 9) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 10) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 11) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำพูน และ12) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เพื่อดูแล ติดตาม และทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2 - 5 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปี พ.ศ. 2563 ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งได้เน้นการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมในปัจจุบันผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคม และภาพอนาคตเข้ามาเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อหารูปแบบการผลิตครูตามบริบทและอัตลักษณ์ร่วมของเครือข่ายโดยใช้วิจัยเป็นฐาน