คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 3 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 และ 3 (Enrichment Program) ปีพ.ศ. 2563 หลักสูตรระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (แบบออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 16 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 3 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 และ 3 (Enrichment Program) ปีพ.ศ. 2563 หลักสูตรระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน (แบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2563 หน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน ร่วมกันดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชั้นปีที่ 2 และ 3 (Enrichment Program) ปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ จิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ให้รู้และเข้าใจบริบทท้องถิ่นของตน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับไปบรรจุในพื้นที่ชุมชนหรือจังหวัดของตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเต็มศักยภาพ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานเพื่อพูดคุยกับนิสิตนักศึกษา และร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting ด้วย ทั้งนี้หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเน้นการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ผ่านการบูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเข้ามาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน จาก 3 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ 3) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ที่ส่งนิสิตนักศึกษามาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย