ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมนำเสนอข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 18 คน
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมนำเสนอข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนอาจารย์และนักวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร อินทจักร์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำเสนอข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูเพื่อการรองรับพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 45 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ แอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings