คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาการสร้างหลักสูตรแก่ โรงเรียนบ้านออน จ.เชียงใหม่ พร้อมวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 446 คน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้คำปรึกษาการสร้างหลักสูตรแก่ โรงเรียนบ้านออน จ.เชียงใหม่ พร้อมวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ สิบเอกศิรชัช สุทธิชาติ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านออน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในการสร้างหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเชิงพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่จำเป็น และเป็นนวัตกรน้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 รวมทั้งวางแผนในการพัฒนาร่วมกัน โดยมีคณะศึกษาศาสตร์เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มช.