คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ในโครงการ {กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่} เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 463 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ในโครงการ {กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่} เพื่อวางแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี พร้อมด้วยนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก และคณะ จัดประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานในระยะแรก พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปของโครงการ “กลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มช.