คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมฯ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 403 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมฯ พ.ศ. 2562 อย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ อาจารย์ ดร.สิระ สมนาม อาจารย์ประกรณ์ ตุ้ยศรี และ อาจารย์ณัชชาจารย์ โรจน์วัฒนดิษกุล ลงพื้นที่วิเคราะห์บริบทโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 นักเรียนเป็นชนชาติพันธุ์ โดยอำเภอกัลยาณิวัฒนามีทั้งหมด 3 ชนเผ่า ได้แก่ ปกาเกอะญอ ม้ง และลีซู โดยรวมทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

เดิมทีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติมีการจัดการเรียนรู้ผ่านหลักสูตร “กัลยาณิวัฒนาศึกษา” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาสู่โมเดล “กัลยาณิวัฒนาสร้างสุข” ที่มุ่งเสริมสร้างความสุขกายและทางใจของนักเรียนและครู โดยมีกลยุทธิ์ 4 ข้อ ประกอบด้วย การศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดกิจกรรมกัลยาณิวัฒนาสร้างสุข และ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน มีการดำเนินการใน 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการสร้างบริบทและสร้างสภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนให้มีความสุขเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ

นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายชุมนุม ที่สอดคล้องกับความถนัดและความพร้อมของครูผู้สอน รวมทั้งสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนสนใจได้ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะได้รับการฝึกทักษะต่าง ๆ ตามอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อมุ่งสู่การบูรณาการทักษะทางวิชาการในชั้นเรียน และเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้เรียน โดยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้

อีกทั้งโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ยังมีโครงการ “School Stay บ้านเด็กดอยมีดี” ที่จัดทำขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมชุมนุม โดยโรงเรียนได้ใช้ที่พักรับรองของโรงเรียนจำนวน 4 ห้อง ในการทำโฮมสเตย์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติงานจริงในทุกกระบวนการของการบริหารโฮมสเตย์ตามบทบาทที่ตนสนใจ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาหาร บริการอาหารและอาหารว่าง ทำความสะอาดและจัดเตรียมที่พัก ประชาสัมพันธ์ การบัญชี ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้กำกับดูแลในทุกกระบวนการ