คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะ สำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 523 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะ สำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมอบบรมออนไลน์ โครงการวิจัยเพื่อการขยายผลการพัฒนาข้อเสนอในการปฏิรูประบบการพัฒนาสมรรถนะ สำคัญของครูและผู้ดูแลเด็กที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิด  การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัย รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะการบูรณาการบริบทพื้นฐานของเด็กปฐมวัยและบริบทชุมชนเชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน โดยมี ครูผู้สอน จำนวน 44 คน จาก 6 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวีรยา โรงเรียนบ้านโป่งน้อย โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถม โรงเรียนบ้านป่าตาล และ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ เข้าร่วมการอบรม โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings