คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 395 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง

ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคเหนือตอนบนฯ จัดกิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 4 (บรรจุปี พ.ศ. 2562) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีครูคืนถิ่นจากจังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings