คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 362 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม)

ในระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การจัดการศึกษาตามพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม) เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระบบการวัดและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจุดประกายสร้างเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมี คุณครูโรงเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จำนวน 153 คน ตัวแทนศิษย์เก่า จำนวน 2 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูอาวุโส จำนวน 2 ท่าน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน และ ตัวแทนนักเรียน จำนวน 2 คน รวม 165 ท่าน เข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings