คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ครู ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และ รร.แม่แตง

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 391 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ครู ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และ รร.แม่แตง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณครูโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 19 ท่าน และ คุณครูโรงเรียนแม่แตง จำนวน 38 ท่าน เข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings