คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.รัตนาเอื้อวิทยา รร.บ้านพันตน รร.บ้านขอบด้ง และ รร.อนุบาลสุมาลี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 430 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.รัตนาเอื้อวิทยา รร.บ้านพันตน รร.บ้านขอบด้ง และ รร.อนุบาลสุมาลี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหารและคุณครูจาก โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จำนวน 79 คน โรงเรียนบ้านพันตน จำนวน 9 คน โรงเรียนบ้านขอบด้ง จำนวน 16 คน และ โรงเรียนอนุบาลสุมาลี จำนวน 25 คน เข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม hi ZOOM Cloud Meetings