คณะศึกษาศาสตร์ มช. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 428 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. รายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ของโครงการกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรม Zoom Video Conference ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่