คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.บ้านยางเปา รร.แม่แจ่ม และ รร.ออป.13 ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 มิถุนายน 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 393 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมหนุนเสริม Coaching&Mentoring แนวทางการประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน และ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ แก่ผู้บริหารและครู รร.บ้านยางเปา รร.แม่แจ่ม และ รร.ออป.13 ผ่านระบบออนไลน์

ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณาจารย์ จัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนบ้านยางเปา จำนวน 23 คน โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 จำนวน 13 คน และ โรงเรียนแม่แจ่ม จำนวน 63 คน เข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings