คณะศึกษาศาสตร์ มช. Workshop โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการ Active Learning แก่ครูโรงเรียนบ้านพระนอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มิถุนายน 2564
โดย : คณะศึกษาศาสตร์
ผู้เข้าชม : 470 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. Workshop โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการ Active Learning แก่ครูโรงเรียนบ้านพระนอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง รองคณบดี และอาจารย์ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ประจำภาควิชา อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้กระบวนการ Active Learning แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านพระนอน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านพระนอน ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่