คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย ให้แก่ผู้บริหารและครูโครงการ U-School Mentoring แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กรกฎาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 13 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมการใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย ให้แก่ผู้บริหารและครูโครงการ U-School Mentoring  แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ในฐานะประธานโครงการ และคณะทำงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings หัวข้อ “การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับสมรรถนะหลักสำคัญของเด็กไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ ”ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mentoring) ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 โรงเรียน  จำนวน 74 ท่าน เพื่อทำความเข้าใจ การใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เข้าสู่ห้องเรียน และเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิตของนักเรียนที่ใช้ได้ผลจริงและมีประสิทธิภาพ