คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 18 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุนีย์  เงินยวง อาจารย์ ดร.วิชญา  ผิวคำ และ ดร.สุระศักดิ์  เมาเทือก  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนและขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ให้แก่ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน เพื่อทำความเข้าใจ บทบาทของโรงเรียนกับการจัดการศึกษาบนฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่