คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 สิงหาคม 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 16 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มช. และ ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูจาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านแม่โขง โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โรงเรียนบ้านนาเกียน และโรงเรียนบ้านยางเปา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนและชุมชนบนพื้นที่สูง นำเสนอผลการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่านข่าวย้อนหลัง...คลิ๊ก) พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียน และการวางแผนการดำเนินงานในบริบทของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่