คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง แก่โรงเรียนทั้ง 16 แห่ง ภายใต้โครงการ U-School mentoring

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 12 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสู่การปฏิบัติจริง แก่โรงเรียนทั้ง 16 แห่ง ภายใต้โครงการ U-School mentoring

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินสมรรถนะหลักสำคัญของผู้เรียนในบริบทการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School mentoring) แก่โรงเรียนทั้ง 16 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านพันตน 2) โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 3) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 4) โรงเรียนบ้านพระนอน 5) โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 6) โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 7) โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 8) โรงเรียนบ้านแม่บวน 9) โรงเรียนแม่ลายเหนือ 10) โรงเรียนบ้านพุย 11) โรงเรียนบ้านป่าตาล 12) โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 13) โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 14) โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 15) โรงเรียนบ้านยางครก และ 16) โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง ณ ห้อง 3315 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยภายในงานมีการให้องค์ความรู้จากทีมวิทยากร นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ อีกทั้งมีกิจกรรมการวิเคราะห์สมรรถนะเด่นของผู้เรียนจากกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในบริบทการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่  รวมทั้งมีการให้ความรู้ในการทำแบบประเมินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับนักเรียนในโรงเรียนของตน โดยผู้สอนสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงภายใต้การบริหารจัดการโรงเรียนในชุมชนเชิงพื้นที่ของตนเอง