คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ {การขับเคลื่อนสมรรถนะผู้บริหารและครูสู่การจัดการศึกษาบนรากฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา} แก่คณะครูและผู้บริหาร 3 โรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564
โดย : หน่วยประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 533 คน
คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ {การขับเคลื่อนสมรรถนะผู้บริหารและครูสู่การจัดการศึกษาบนรากฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา} แก่คณะครูและผู้บริหาร 3 โรงเรียน

ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนสมรรถนะผู้บริหารและครูสู่การจัดการศึกษาบนรากฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ภายใต้โครงการวิจัยกลไกขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารและครูจาก โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ โรงเรียนบ้านพระนอน และ โรงเรียนบ้านกองลม จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาบนฐานแนวคิดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และพัฒนาแนวคิดพื้นฐานสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ระบบการวัดและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ และระบบการประกันคุณภาพของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง EB4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่